Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 108. Bảng chia 3

  • Tiết 108. Bảng chia 3 trang 1
  • Tiết 108. Bảng chia 3 trang 2
Tiết 108. BÀNG CHIA 3
1. Tính nhẩm:
6:3 =
3:3 =
15 : 3 =
27 : 3
9:3 =
12 : 3 =
30 : 3 =
18 : 3 =
21 : 3 =
24 : 3 =
Giải
6:3 = 2
3:3 = 1
15 : 3 = 5
27 : 3
9:3 = 3
12 : 3 = 4
30 : 3 = 10
18 : 3 = 6
21 : 3 = 7
24 : 3 = 8
2. Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh?
Tóm tắt:
24 học sinh
H	-»	1	—1
... học sinh?
Giải
Số học sinh có ở mỗi tổ là:
24 : 3 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh.
3.1 Số I ?
SỐ bị chia
12
21
27
30
3
15
24
18
Số chia
3
3
3
3
3
3
3
3
Thương
Giải
Số bị chia
12
21
27
30
3
15
24
18
Số chia
3
3
3
3
3
3
3
3
Thương
4
7
9
10
1
5
8
6