Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 90. Thừa số - Tích

  • Tiết 90. Thừa số - Tích trang 1
Tính: 3 + 6 + 5
7 + 3 + 8
3 + 6 + 5 = 14 7 + 3 + 8 = 18
Tính:
14 + 33
21
36 + 20 6
14 + 33
36 + 20
3.
15
15
15
15
60
24
24
24
24
96
Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu):
Mẫu: 3 + 3+ 3 + 3 + 3 = 3x5
9 + 9 + 9=	b)2 + 2 + 2 + 2 =	c) 10+ 10+ 10 =
Giải
9 + 9 + 9 = 9x3
2 + 2 + 2 + 2 = 2x4
10 + 10 + 10 = 10 X 3.
Mẫu: 6x2 = 6 + 6 = 12; vậy 6 X 2 = 12
b) 3 X 4 4x3
Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu):
a) 5 X 2 2x5
Giải
5 X 2 = 5 +	5 = 10; vậy 5 X 2 = 10.
Viết phép nhân (theo mẫu), biết:
Mẫu: 8 X 2 = 16
Các thừa số là 8 và 2, tích là 16.
Các thừa số là 4 và 3, tích là 12.
Các thừa số là 10 và 2, tích là 20.
Các thừa số là 5 và 4, tích là 20.
Giải
8 X 2 = 16;
4 X 3 = 12;