Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 107. Số bị chia - Số chia - Thương

  • Tiết 107. Số bị chia - Số chia - Thương trang 1
  • Tiết 107. Số bị chia - Số chia - Thương trang 2
Tiết 107. SỐ BỊ CHIA - sô' CHIA - THƯƠNG
1. Tính rồi điền số thích hợp vào ô trông (theo mẫu):
Phép chia
Số bị chia
Số chia
Thương
8:2 = 4
8
2
4
10 : 2 =
14 : 2 =
18 : 2 =
20 : 2 =
Giải
Phép chia
Số bị chia
Số chia
Thương
8:2 = 4
8
2
4
10 : 2 = 5
10
2
5
14 : 2 = 7
14
2
7
18 : 2 = 9
18
2
9
20 : 2 = 10
20
2
10
Tính nhẩm:
2x3 =
2x4 =
2x5 =
2x6 =
6:2 =
8:2 =
10 : 2 =
Giải
12 : 2 =
2x3 = 6
2x4 = 8
2 X 5 = 10
2 X 6 = 12
6:2 = 3
8:2 = 4
10 : 2 = 5
12 : 2 = 6
3. Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
Phép nhân
Phép chia
Số bị chia
Số chia
Thương
2x4 = 8
8:2 = 4
8
2
4
8:4 =
2 X 6 = 12
2 X 9 = 18
Giải
Phép nhân
Phép chia
Số bị chia
Số chia
Thương
2x4 = 8
8:2 = 4
8
2
4
8:4 = 2
8
4
2
2 X 6 = 12
12 : 2 = 6
12
2
6
12 : 6 = 2
12
6
2
2 X 9 = 18
18 : 2 = 9
18
2
9
18 : 9 = 2
18
9
2