Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 149. Luyện tập chung

  • Tiết 149. Luyện tập chung trang 1
  • Tiết 149. Luyện tập chung trang 2
  • Tiết 149. Luyện tập chung trang 3
Tiết 149. LUYỆN TẬP CHUNG
1. Tính: 35
+ 28
48
15
57
26
25
37
35	48
+	 .4-
28	15
63	63
Giải
Tính:
75
63
81
52
80
9
17
34
16
15
Giải
75
63
81
52
80
9
’ 17
"34
" 16
15
66
46
47
36
65
Tính nhẩm:
700 + 300 =
800 + 200 =
500 + 500 =
1000 - 300
=
1000 - 200 =
1000 - 500 =
Giải
700 + 300 =
1000
800 + 200 = 1000
500 + 500 = 1000
1000 - 300
= 700
1000 - 200 = 800
1000 - 500 = 500
4. Đặt tính rồi tính:
a) 351 + 216;
427 +
142;
516 +
173
b) 876 - 231;
999 -
542;
505 -
304
Giãi
a)	351
+ 216
427 + 142
516 + 173
567
569
689
b)	876
999
505
231
542
304
645
457
201
5. Vẽ hình theo mâu: