Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 126. Luyện tập

  • Tiết 126. Luyện tập trang 1
  • Tiết 126. Luyện tập trang 2
Tiết 126. LUYỆN TẬP
1. Nối các điểm để được: a) Một đường gấp khúc
gồm ba đoạn thẳng.
• B
b) Một hình tam giác.
M.
Giải
b)
c) Một hình tứ giác.
A
•	B
• c D •
c)
a)
N
2. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là: AB = 2 cm, BC = 5 cm, AC = 4 cm.
D '
Chu vi hình tam giác ABC là:
2 + 4 + 5 = 11 (cm)
Đáp số: 11 cm.
3. Hình tứ giác DEGH có độ dài các cạnh là: DE = 3 cm, EG = 5 cm, GH = 6 cm, DH = 4 cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.
Giải
Chu vi hình tứ giác DEGH là:
3 + 5 + 6 + 4 = 18 (cm)
Đáp số: 18 cm.
a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE. b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD.
Giải
Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:
3 + 3 + 3 + 3 = 3x4 = 12 (cm)
Đáp số: 12 cm.
Chu vi hình tứ giác ABCD là:
3 + 3 + 3 + 3 = 3x4=12 (cm)
Đáp số: 12 cm.