Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 153. Luyện tập chung

  • Tiết 153. Luyện tập chung trang 1
  • Tiết 153. Luyện tập chung trang 2
1.
937 ..
.. 739
200 + 30 ... 230
600 ..
.. 599
500 + 60 + 7
398 ..
,. 405
500 + 50 ... 649
Giải
937 > 739 600 > 599 398 < 405
200 + 30 = 230 500 + 60 + 7 < 597 567
500 + 50 < 649 550^
Viết các số 857; 678; 599; 1000; 903 theo thứ tự:
Từ bé đến lớn;	b) Từ lớn đến bé.
Giải
Từ bé đến lớn: 599; 678; 857; 903; 1000.
Từ lớn đến bé: 1000; 903; 857; 678; 599.
Đặt tính rồi tính:
635 + 241;
896 - 133;
a)
635
241
876
4. Tính nhẩm:
600 m + 300 m = 20 dm + 500 dm =
970
29
999
970 + 29 295 - 105.
Giải
b) 896 133
763
295
105
190
700 cm + 20 cm = 1000 km - 200 km =
Giải
600 m + 300 m = 900 m.
700 cm + 20 cm = 720 cm.
20 dm + 500 dm = 520 dm. 1000 km - 200 km = 800 km.
5. Xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to (xem hình vẽ):