Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 129. Luyện tập

  • Tiết 129. Luyện tập trang 1
  • Tiết 129. Luyện tập trang 2
Tiết 129. LUYỆN TẬP
1. a) Lập bảng nhân 1: 1x1 =
1x2 =
1x3 =
1x4 =
1x5 =
1x6 =
1x7 =
1x8 =
1x9 =
1 X 10 =
1. a) Lập bảng nhân 1: 1x1 = 1 1x2 = 2
b) Lập bảng chia 1: 1:1 =
2:1 =
3:1 =
4:1 =
5:1 =
6:1 =
7:1 =
8:1 =
9:1 =
10 : 1 =
Giải
b) Lập bảng chia 1: 1:1 = 1 2:1 = 2
1x4 = 4
4:1 = 4
1x5 = 5
5:1 = 5
1x6 = 6
6:1 = 6
. 1x7 = 7
7:1 = 7
1x8 = 8
8:1=8
1x9 = 9
9:1=9
1 x 10 = 10
10 : 1 = 10
2. Tính nhẩm:
a) 0 + 3 =
b) 5 + 1 =
c) 4 : 1 =
3 + 0 =
1 + 5 =
0:2 =
0x3 =
1x5 =
0:1 =
3x0 =
5x1 =
1:1 =
Giải
a) 0 + 3 = 3
b) 5 +
1 = 6
c) 4 : 1 = 4
3 + 0 = 3
1 +
5 = 6
0:2 = 0
0x3 = 0
1 X
5 = 5
0:1 = 0
3x0 = 0
5 X
1 = 5
1:1 = 1
3. Kết quả nào bằng 0? Kết quả nào bằng 1?
3-2-1
1 X 1
2:2:1
Giải