Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 124. Luyện tập

  • Tiết 124. Luyện tập trang 1
  • Tiết 124. Luyện tập trang 2
Tiết 124. LUYỆN TẬP
Tìm y:
a) y : 2 = 3
b) y : 3 = 5
Giải
c) y : 3 = 1
a) y : 2 = 3
b) y : 3 = 5
c) y : 3 = 1
y = 3 X 2
y = 5 X 3
y = i
y = 6
Tìm x:
y = 15
y = 3
a) X - 2 = 4
b) X - 4 = 5
c) X : 3 = 3
X : 2 = 4
X : 4 = 5
Giải
X- 3 = 3
a) X - 2 = 4
b) X - 4 - 5
c) X : 3 = 3
X = 4 + 2
X = 5 + 4
X = 3
X = 6
X = 9
X = 9
X : 2 = 4
X : 4 = 5
X - 3 = 3
X = 4 X 2
X = 5 X 4
X - 3
X = 8
X = 20
X = 6
Giải
Số bị chia
10
10
18
9
21
12
Sô" chia
2
2
2
3
3
3
Thương
5
5
9
3
7
4
Số bị chia
10
18
21
Số chia
2
2
2
3
3
3
Thương
5
3
4
3. Viết số thích hợp vào ô trông:
Có một số lít dầu đựng trong 6 can, mỗi can 3 lít. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít dầu?
	7	7	7
Giải
Số lít dầu có tất cả là:
3 X 6 = 18 (lít dầu)
Đáp số: 18 lít dầu.