Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 113. Bảng chia 4

  • Tiết 113. Bảng chia 4 trang 1
  • Tiết 113. Bảng chia 4 trang 2
Tiết 113. BẢNG CHIA 4
Tính nhẩm:
8:4 =
12 : 4 =
24 : 4 =
16 : 4 =
40 : 4 =
20 : 4 =
4:4 =
28 : 4 =
36 : 4 =
32 : 4 =
8:4 = 2
12 : 4 = 3
24 : 4 = 6
16 : 4 = 4
40 : 4 = 10
20 : 4 = 5
4:4 = 1
28 : 4 = 7
36 : 4 = 9
32 : 4 = 8
Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Hỗi mỗi hàng có mấy học sinh?
Giải
Số học sinh ở mỗi hàng là:
32 : 4 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh.
Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng?
Giải
Số hàng xếp được là:
32 : 4 = 8 (hàng)
Đáp số: 8 hàng.