Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 102. Luyện tập chung

  • Tiết 102. Luyện tập chung trang 1
  • Tiết 102. Luyện tập chung trang 2
Tiết 102. LUYỆN TẶP CHUNG
1. Tính nhẩm:
2
X
5 =
3
X
7 =
2
X
9 =
3
X
4 =
2
X
4 =
3
X
3 =
2
X
2 =
3
X
2 =

Giải
X 5 = 10
3 X 7 = 21
4 X 4 = 16
X 9 = 18
3 X 4 = 12
4 X 3 = 12
X 4 = 8
3x3 = 9
4 X 7 = 28
5 X 10 = 50 4 X 10 = 40 3 X 10 = 30 2 X 10 = 20
Thừa số
2
5
4
3
5
3
2
4
Thừa số
6
9
8
7
8
9
7
4
Tích
2x2=4	3x2=6	4x2=8
2. Viết số thích hợp vào ô trống:
Giải
Giải
2 X 3	= 3	X	2	4 X	9 < 5 X 9
X 6	> 4	X	3	5 X	2 = 2 X 5
X 8	> 5	X	4	3 X	10 > 5 X 4
Mỗi học	sinh được mượn 5 quyển truyện, Hỏi 8 học sinh được mượn
bao nhiêu quyển truyện?
Số quyển truyện tám học sinh mượn được là: 5 X 8 = 40 (quyển truyện)
Đáp số: 40 quyển truyện.
Đo rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau:
Giải
Độ dài đường gấp khúc là:3 + 3 + 2 + 4 = 12 (cm)
Độ dài đường gấp khúc là: 3 + 4 + 5 = 12 (cm)
Đáp số: a) 12 cm b) 12 cm.