Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 162. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

  • Tiết 162. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 1
1. Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày. Hãy cho biết Hà dành thời gian nhiều nhất cho hoạt động nào?
Hoạt động
Thời gian
Học
4 giờ
Vui chơi
60 phút
.Giúp mẹ việc nhà
30 phút
Xem ti vi
45 phút
Giải
Hà đã dành nhiều thời gian nhất (4 giờ) cho hoạt động học.
Bình cân nặng 27 kg, Hải nặng hơn Bình 5 kg. Hỏi Hải cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Giải
Hải cân nặng là:
27 + 5 = 32 (kg)
Đáp số: 32 kg.
Hai xã Đinh Xá và Hiệp Hòa cách nhau 11 km. Nhà bạn Phương cách xã Hiệp Hòa 20 km (xem hình vẽ). Hỏi nhà bạn Phương cách xã Định Xá bao nhiêu ki-lô-mét?
20 km
Nhà Phương	Xã Đinh Xá	11 km Xã Hiệp Hòa
Giải
Nhà bạn Phương cách xã Định Xá là:
20 -11=9 (km)
Đáp số: 9 km.
Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ, bắt đầu bơm lúc 9 giờ. Hỏi đến mấy giờ thì bơm xong?
Giải
Trạm bơm phải bơm xong lúc:
9 + 6 = 15 (giờ)
(15 giờ tức 3 giờ chiều)
Đáp số: 15 giờ hay 3 giờ chiều.