Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 91. Bảng nhân 2

  • Tiết 91. Bảng nhân 2 trang 1
10 X 2 = 20;
5 X 4 = 20.
1. Tính nhẩm: 2x2 =
2 X 10 = 2x6 =
2x8 =
2 X 10 = 2x1 =
2x7 = 2x5 = 2x9 = 2x3 =
Giải
2 = 4
2 X 8 = 16
2
X 7 = 14
10 = 20
2 X 10 = 20
2
X 5 = 10
6 = 12
2x1 = 2
2
X 9 = 18
2x3 = 6
Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân?
Tóm tắt:
Mỗi con gà: 2 chân 6 con gà: ... chân?
Giải
Số chân của 6 con gà là:
X 6 = 12 (chân)
Đáp số: 12 chân
Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trông:
2
4
6
14
20
Giải
Vừa đếm thêm 2, vừa viết vào ô trống liền sau số đếm đó (6 thêm 2 bằng 8; 8 thêm 2 bằng 10; ...)
2
4 ị 6
8
10
12
14
16
18
20