Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 143. Luyện tập

  • Tiết 143. Luyện tập trang 1
  • Tiết 143. Luyện tập trang 2
Tiết 143. LUYỆN TẬP
15 km X 2 = 18 m : 3 = 25 mm : 5 =
Giải
15 km X 2 = 30 km 18 m : 3 = 6 m 25 mm : 5 = 5 min
1. Tính:
13 m + 15 m =
66 km - 24 km = 23 mm + 42 mm =
13 m + 15 m = 28 m 66 km - 24 km = 42 km 23 mm + 42 mm = 65 mm
Một người đi 18 km để đến thị xã, sau đó đi tiếp 12 km để đến thành phố. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?
Giải
Người đó đi được tất cả là:
18 + 12 = 30 (km)
Đáp số: 30 km.
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Một bác thợ may dùng 15 m vải may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi đế may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?
A. 10 m	B. 20 m	c. 3 m.
Giải
May một bộ quân áo cân sô mét vải là: 15 : 5 = 3 (m)
Đáp số: 3 m.
Khoanh vào ©.
Đo độ dài các cạnh của
hình tam giác ABC rồi tính chu vi của hình tam giác đó.
Giải
Chu vi hình tam giác đó là:
3 + 4 + 5 = 12 (cm)
Đáp số: 12 cm.