Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 97. Bảng nhân 5

  • Tiết 97. Bảng nhân 5 trang 1
Tiết 97. BẢNG NHÂN 5
Tính nhẩm:
5x3 =
5x2 =
5 X
10 =
5x5 =
5x4 =
5 X
9 =
5x7 =
5x6 =
5 X
8 =
5x1 =
Giải
5x3 = 15	5 x 2 =	10	5 x 10 = 50
5x5 = 25	5x4 =	20	5x9 = 45
5x7 = 35	5x6 =	30	5x8 = 40
5x1 = 5
Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm mấy ngày?
Tóm tắt:
Mỗi tuần lễ mẹ đi làm: 5 ngày 4 tuần lễ mẹ đi làm: ... ngày?
Giải
Số ngày mẹ đi làm trong 4 tuần lễ là: 5 X 4 = 20 (ngày)
Đáp số: 20 ngày.
Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
5
10
15
30
50
Giải
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Giải thích: số sau bằng số liền trước cộng thêm 5.