Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 93. Bảng nhân 3

  • Tiết 93. Bảng nhân 3 trang 1
  • Tiết 93. Bảng nhân 3 trang 2
Tiết 93. BẢNG NHÂN 3
1. Tính nhẩm: 3x3 = 3x5 = 3x9 =
3x3 = 9 3 X 5 = 15 3 X 9 = 27
3x8 =
3x4 =
3x2 =
Giải
X 8 = 24 3 X 4 = 12 3x2 = 6
3x1 =
X 10 = 3x6 = 3x7 =
3x1 = 3 3 X 10 = 30 3 X 6 = 18 3 X 7 = 21
Mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi 10 nhóm có tất cả bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt
Mỗi nhóm: 3 học sinh 10 nhóm: ... học sinh?
Giải
Số học sinh của 10 nhóm là:
X 10 = 30 (học sinh)
Đáp số: 30 học sinh.