Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 168. Luyện tập chung

  • Tiết 168. Luyện tập chung trang 1
  • Tiết 168. Luyện tập chung trang 2
Tiết 168. LUYỆN TẬP CHUNG
5
X 6
=
36 : 4 =
1 X 5
4
X 7
=
25 : 5 =
0x5
3
X 8
=
16 : 4 =
0 : 3
2
X 9
=
9:3 =
4 : 4
Giải
5
X 6
= 30
36 : 4 = 9
1x5
4
X 7
= 28
25 : 5 = 5
0x5
3
X 8
= 24
16 : 4 = 4
0 : 3
2
X 9
= 18
9:3 = 3
4 : 4
2.
>
482 ... 480
300
+ 20 + 8 ... 338
<
? 987 ... 989
400
+ 60 + 9 ... 469
1000 ... 600 + 400	700
+ 300 ... 999
Giải
482 > 480
300
+ 20 + 8 < 338
987 < 989
400
+ 60 + 9 = 469
1000
= 600 + 400
700
+ 300 > 999
3. Đặt tính rồi tính:
a) 72
-27;
602 + 35;
323
b) 48 + 48;
347 - 37;
538
1. Tính nhẩm:
: 2 = 0
a) 72 27
45	637	329
+
35
Giải
323 b) 48 + ■+- 6	48
538
4
347 37
96	310	534
A
4. Tấm vải xanh dài 40 m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16 m Hỏi tấm vải hoa dài bao nhiêu mét?
Giải
Tấm vải hoa dài là:
40 - 16 = 24 (m)
Đáp số: 24 m.
5. Đo độ dài các cạnh của'hình tam giác ABC rồi tính chu vi của hình tam giác đó.
Giải
Độ dài cạnh AB = AC = 4 cm.
Độ dài cạnh BC = 3 cm.
Chu vi hình tam giác ABC là:
+ 4 + 3 = 11 (cm)
Đáp số: 11 cm.