Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 123. Tìm số bị chia

  • Tiết 123. Tìm số bị chia trang 1
  • Tiết 123. Tìm số bị chia trang 2
Tiết 123. TÌM SỐ BỊ CHIA
Tính nhẩm:
6:3 =
8:2 =
12 : 3 =
15 : 3 =
2x3 =
4x2 =
4x3 =
Giải
5x5 =
6:3 = 2
8:2 = 4
12 : 3 = 4
15 : 3 = 5
2x3 = 6
4x2 = 8
4 X 3 = 12
5 X 5 = 25
b) X : 3 = 2
Giải
b) X : 3 = 2
X = 2 X 3 X = 6
c) X : 3 = 4
c) X : 3 = 4
X = 4 X 3
X = 12
Tim x:
X : 2 = 3
a) X : 2 = 3
X = 3 X 2 X = 6
Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em được 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu kẹo?
Giải
SỐ kẹo có tất cả là:
5 X 3 = 15 (chiếc kẹo)
Đáp số: 15 chiếc kẹo.