Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 92. Luyện tập

  • Tiết 92. Luyện tập trang 1
  • Tiết 92. Luyện tập trang 2
2 cm X 3 = 6 cm
2 kg X 4 =
2 cm X 5 =
2 kg X 6 =
2 dm X 8 =
2 kg X 9 =
Giải
2 cm X 5 = 10 cm
2 kg X 4 = 8 kg
2 dm X 8 = 16 dm
2 kg X 6 = 12 kg 2 kg X 9 = 18 kg
2. Tính (theo mẫu):
3. Mỗi xe đạp có 2 bánh xe. Hỏi 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe? Tóm tắt:
Mỗi xe đạp: 2 bánh xe 8 xe đạp: ... bánh xe?
Giải
Số bánh xe của 8 xe đạp là:
X 8 = 16 (bánh xe)
Đáp số: 16 bánh xe.
4. Viết các số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
X
4
6
9
10
7
5
8
2
2
8
12
18
20
14
10
16
4
-—
Thừa số
2
2
2
2
2
2
Thừa số
4
5
7
9
10
2
Tích
8
5. Viết các số’ thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
Giải
Thừa số
2
2
2
2
2
2
Thừa số
4
5
7
9
10
2
Tích
8
10
14
18
20
4