Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 96. Luyện tập

  • Tiết 96. Luyện tập trang 1
  • Tiết 96. Luyện tập trang 2
1. Tính nhẩm:
a) 4 X 4 =
4x5 =
4 X 8 =
Tiết 96. LUYỆN TẬP
4x9=	4x6=
4x2=	4x10 =
4x7=	4x1=
2x4 = 4x2 =
Giải
4 X 9 = 36 4x2 = 8 4 X 7 = 28 2x4 = 8 4x2 = 8
4x3 = 3x4 =
4 X 6 = 24 4 X 10 = 40 4x1 = 4 4 X 3 = 12 3 X 4 = 12
b) 2 X 3 =
3x2 =
4 X 4 = 16 4 X 5 = 20 4 X 8 = 32
2 X 3 = 6 3x2 = 6
Tính (theo mẫu):
Mẫu: 4x3 + 8 = 12 + 8 = 20
4 X 8 + 10 =
4 X 9 + 14 =
Giải
4 X 10 + 60 =
4 X 8 + 10 = 32 + 10
= 42
4 X 9 + 14 = 36 + 14
= 50
4 X 10 + 60 = 40 + 60
= 100
Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách?
Tóm tắt:
Mỗi học sinh mượn: 4 quyển sách 5 học sinh mượn: ... quyển sách?
Giải
Số quyển sách 5 học sinh được mượn là:
X 5 = 20 (quyển sách)
Đáp số: 20 quyển sách.
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 4 X 3 = ?
A. 7	B. 1	c. 12	D. 43.
Gỉảỉ
Khoanh vào ©. Vì 4 X 3 = 12.