Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 166. Luyện tập chung

  • Tiết 166. Luyện tập chung trang 1
  • Tiết 166. Luyện tập chung trang 2
Tiết 166. LUYỆN TẬP CHUNG
Tính nhẩm:
2x9 =
16 : 4 =
3x5 =
2x4 =
3x9 =
18 : 3 =
5x3 =
4x2 =
4x9 =
14 : 2 =
15 : 3 =
8:2 =
5x9 =
25 : 5 =
15 : 5 =
8:4 =
Giải
2 X 9 = 18
16 : 4 = 4
3 X 5 = 15
2x4 = 8
3 X 9 = 27
18 : 3 = 6
5 X 3 = 15
4x2 = 8
4 X 9 = 36
14 : 2 = 7
15 : 3 = 5
8:2 = 4
5 X 9 = 45
25 : 5 = 5
15 : 5 = 3
8:4 = 2
Đặt tính rồi
tính:
a) 42 + 36;
85 - 21;
432 + 517
b) 38 + 27;
80 - 35;
862 - 310.
Giải
42
85
432
b)	38
80
862
—
+
+
—
—
36
21
517
27
35
310
78
64
949
65
45
552
Tính chu vi hình tam giác:
Giải
Chu vi hình tam giác là:
+ 5 + 6 = 14 (cm)
Đáp số: 14 cm.
Bao ngô cân nặng 35 kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 9 kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Giải
Bao gạo cân nặng là:
35 + 9 = 44 (kg)
Đáp số: 44 kg gạo.
Viết hai số mà mỗi số có ba chữ số giống nhau.
Giải
Hai số có ba chữ số giống nhau: 888, 999.
(Ngoài hai số vừa viết các em có thể viết các số khác như: 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777)