Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 148. Luyện tập

  • Tiết 148. Luyện tập trang 1
  • Tiết 148. Luyện tập trang 2
Tiết 148. LUYỆN TẬP
1. Tính:
682	987
351	”255
599	425
148	”203
676
215
Giải
682
987
599
425
676
351
”255
148
203
215
331
732
451
222
461
3. Viết số thích hợp vào ô trống:
Số bị trừ
257
869
867
486
Số trừ
136
136
659
264
Hiệu
121
206
Giải
SỐ bị trừ
257
257
869
867
486
Số trừ
136
136
659
661
264
Hiệu
121
121
210
206
222
Nói thêm: - Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.
- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
Trường Tiểu học Thành Công có 865 học sinh. Trường Tiểu học Hữu Nghị có ít hơn trường Tiểu học Thành Công 32 học sinh. Hỏi trường Tiểu học Hữu Nghị có bao nhiêu học sinh?
Giải
Số học sinh trường Tiếu học Hữu Nghị có là:
865 - 32 = 833 (học sinh)
Đáp số: 833 học sinh.
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:
A. 1
Khoanh vào ©.