Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 88. Tổng của nhiều số

  • Tiết 88. Tổng của nhiều số trang 1
PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
Tiết 88. TỔNG CỦA NHIỀU số
8 + 7 + 5 = 6+6+6+6=
Giải
8 + 7 + 5 = 20 6 + 6 + 6 + 6 = 24
Giải
Giải
12 kg + 12 kg + 12 kg = 36 kg b) 5 l + 5 l + 5 l + 5 l = 20 l.