Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 128. Số 0 trong phép nhân và phép chia

  • Tiết 128. Số 0 trong phép nhân và phép chia trang 1
  • Tiết 128. Số 0 trong phép nhân và phép chia trang 2
Tiết 128. SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
1. Tính nhẩm:
0x4 =
0x2 =
0x3 =
0
x 1 =
4x0 =
2x0 =
3x0 =
1
X 0 =
0x4 = 0
0x2 = 0
Giải
0x3 = 0
0
X 1 = 0
4x0 = 0
2x0 = 0
3x0 = 0
1
X 0 = 0
2. Tính nhẩm:
0:4 =
0:2 =
0:3 =
0
: 1 =
0:4 = 0
0:2 = 0
Giải
0:3 = 0
0
: 1 = 0
Số ?
I Ị X 5 = 0 □ :5 = 0
3 x| 1 = 0 □ :3 = 0
0
X 5 = 0
3 X
0
: 5 = 0
0
Giải
0
= 0
: 3 = 0
4. Tính:
2:2x0 =
5:5x0 =
2:2x0=lx0=0
5:5x0=lx0=0
0:3x3 = 0:4x1=
Giải
0:3x3=0x3=0
0:4xl=0xl=0