Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 163. Ôn tập về hình học

  • Tiết 163. Ôn tập về hình học trang 1
  • Tiết 163. Ôn tập về hình học trang 2
Tiết 163. ÔN TẬP VỀ HlNH học
Mỗi hình sau ứng với tên gọi nào?
'í&
p
(/
Giải
Hình .aí - Đường thẳng AB.	•	Hình	—	Đoạn thẳng AB.
Hình 9?- Đường gấp khúc OPQR. • Hình CZ - Hình tam giác ABC.
Hình - Hình vuông MNPQ. • Hình - Hình chữ nhật GHIK.
Hình ■')(Hình tứ giác ABCD.
2. Vẽ hình theo mẫu: (Học sinh tự vẽ).
ố. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hìn a) Hai hình tam giác.
sau để được:
b) Một hình tam giác và một hình tứ giác.
Giải
a) Có hai cách vẽ đế được hai hình tam giác:
b) Có 4 cách vẽ đế được một hình tam giác và một hình tứ giác: