Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 116. Bảng chia 5

  • Tiết 116. Bảng chia 5 trang 1
s4
Tiết 116. BẢNG CHIA 5
SỐ bị chia
10
20
30
40
50
45
35
25
15
5
Số chia
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Thương
Giải
Số bị chia
10
20
30
40
50
45
35
25
15
5
Số chia
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Thương
2
4
6
8
10
9
7
5
3
1
1. Số ?
Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa?
Giải
Số bông hoa có trong mỗi bình là:
15 : 5 = 3 (bông hoa)
Đáp số: 3 bông hoa.
Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông hoa. Hỏi cắm được mấy bình hoa?
Giải
Số bình hoa cắm được là:
15 : 5 = 3 (bình hoa).
Đáp số: 3 bình hoa.