Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 140. Mét

  • Tiết 140. Mét trang 1
  • Tiết 140. Mét trang 2
Tiết 140. MÉT
... cm = 1 m ... dm = 1 m
Giải
100 cm - 1 m 10 dm - 1 m
15 m - 6 m =
38 m - 24 m =
. 74 m - 59 m =
Gỉảỉ
15m-6m = 9m 38 m - 24 m = 14 m 74 m - 59 m = 15 m
3. Cây dừa cao 8 m, cây thông cao hơn cây dừa 5 m. Hỏi cây thông cao hơn bao nhiêu mét?
Tóm tắt:
8 m
Cây dừa:
Cây thông: Ỉ7
Giải
Chiều cao của cây thông là:
8 + 5 = 13 (m)
Đáp số: 13 m.
4. Viết cm hoặc m vào chỗ chấm thích hợp:
Cột cờ trong sân trường cao 10 ...
Bút chì dài 19 ...
Cây cau cao 6 ...
Chú Tư cao 165 ...
Giải
Cột cờ trong sân trường cao 10 m.
Bút chì dài 19 cm.
Cây cau cao 6 m.
Chú Tư cao 165 cm.