Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 141. Ki - lô - mét

  • Tiết 141. Ki - lô - mét trang 1
  • Tiết 141. Ki - lô - mét trang 2
  • Tiết 141. Ki - lô - mét trang 3
Tiết 141. KI-LÔ-MÉT
1.
Số
1 km = ... m
1 m = ... dm 1 m = ... cm
1 km = 1000 m 1 m - 10 dm 1 m = 100 cm
Nhìn hình vẽ trả lời cá
... m = 1 km
... dm = 1 m ... cm = 1 dm
Giải
1000 m = 1 km 10 dm = 1 m 10 cm = 1 dm
câu hỏi sau:
Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Quãng đường từ c đến A (đi qua B) dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Giải
Quãng đường từ A đến B dài: 23 km
Quãng đường từ B đến D (đi qua C) dài:
90 km (42 + 48 = 90 (km))
Quãng đường từ c đến A (đi qua B) dài:
65 km (42 + 23 = 65 (km))
3. Nêu sô đo thích hợp (theo mâu):
Giải
Quãng đường
Dài
Hà Nội - Cao Bằng
285 km
Hà Nội - Lạng Sơn
169 km
Hà Nội - Hải Phòng
102 km
Hà Nội - Vinh
308 km
Vinh - Huế
368 km
Thành phố Hồ Chí Minh - cần Thơ
174 km
Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau
354 km
4. Dựa vào bài 3, trả lời các câu sau:
Cao Bằng và Lạng Sơn, nơi nào xa Hà Nội hơn?
Lạng Sơn và Hải Phòng, nơi nào gần Hà Nội hơn?
Quãng đường nào dài hơn: Hà Nội - Vinh hay Vinh - Huế?
Quãng đường nào ngắn hơn: Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ hay Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau?
Giải
Cao Bằng xa Hà Nội hơn Lạng Sơn.
Hải Phòng gần Hà Nội hơn Lạng Sơn.
Quãng đường Vinh - Huế dài hơn quãng đường Hà Nội - Vinh.
Quãng đường TP. Hồ Chí Minh - cần Thơ ngắn hơn quãng đường TP. Hồ Chí Minh - Cà Mau.