Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 144. Viết số thành các trăm, chục, đơn vị

  • Tiết 144. Viết số thành các trăm, chục, đơn vị trang 1
  • Tiết 144. Viết số thành các trăm, chục, đơn vị trang 2
  • Tiết 144. Viết số thành các trăm, chục, đơn vị trang 3
Tiết 144. VIẾT SỐ THÀNH CÁC TRĂM,
CHỤC, ĐƠN VỊ
1. Viết (theo mẫu):
389
3 trăm 8 chục 9 đơn vị
389 = 300 + 80 + 9
237
164
352
658
Giải
389
3 trăm 8 chục 9 đơn vị
389 = 300 + 80 + 9
237
2 trăm 3 chục 7 đơn vị
237 = 200 + 30 + 7
164
1 trăm 6 chục 4 đơn vị
164 = 100 + 60 + 4
352
3 trăm 5 chục 2 đơn vị
352 = 300 + 50 + 2
658
6 trăm 5 chục 8 đơn vị
658 = 600 + 50 + 8
2. Viết các số 271; 978; 835; 509 theo mẫu:
271 = 200 + 70 + 1
Giải
978 = 900 + 70 + 8
835 = 800 + 30 + 5
509 = 500 + 9
Mỗi số 975; 731; 980; 505; 632; 842 được viết thành tổng nào?
600 + 30 + 2
500 + 5
900 + 70 + 5
700 + 30 + 1
800 + 40 + 2
900 + 80
(tv)
(jscT)
(joT)
Giải
Giải