Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 104. Bảng chia 2

  • Tiết 104. Bảng chia 2 trang 1
  • Tiết 104. Bảng chia 2 trang 2
Tiết 104. BẢNG CHIA 2
1. Tính nhẩm:
6:2 =
2:2 =
20 : 2 =
4:2 =
8:2 =
14 : 2 =
10 : 2 =
12 : 2 =
18 : 2 =
16 : 2 =
6:2 = 3
2:2 = 1
20
: 2 = n
4:2 = 2
8:2 = 4
14
: 2 = 7
10 : 2 = 5
12 : 2 = 6
18
: 2 = 9
16
: 2 = 8
Có 12 cái kẹo chia đều cho hai bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo? Giải
Mỗi bạn được chia số kẹo là:
12 : 2 = 6 (cái kẹo)
Đáp số: 6 cái kẹo.
Mỗi số 4, 6, 7, 8, 10 sau đây là kết quả của phép tính nào?
© © © ©