Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 89. Phép nhân

  • Tiết 89. Phép nhân trang 1
  • Tiết 89. Phép nhân trang 2
1. Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):
a)
Mẫu: 4 + 4 = 8 4x2 = 8
4 được lấy 2 lần
5 + 5 + 5 = 15
5 được lấy 3 lần
c)
3 + 3 + 3 + 3 = 12
3 được lấy 4 lần
4 X 2 = 8
5 X 3 = 15
3 X 4 = 12
2. Viết phép nhân (theo mẫu):
4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20
9 + 9 + 9 = 27
10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50
4 X 5 = 20
9 X 3 = 27
10 X 5 = 50
Giải
Giải
Mẫu: 4 X 5 = 20
Giải BT Toán 2 - Tập 2 E9 7