Giải toán lớp 5 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...

  • Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... trang 1
  • Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... trang 2
§16. CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10,100,1000,...
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muôn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... ta chỉ việc chuyển dâ'u phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,... chữ số.
Ví dụ:	1745,6 : 10 = 174,56;	1745,6 : 1000 = 1,7456,...
1. Tính nhẩm: a) 43,2 : 10;
b) 23,7 : 10;
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
0,65 : 10; 2,07 : 10;
432,9 : 100;	13,96 :1000
2,23 : 100;	999,8 : 1000
Giải
43,2	:	10	= 4,32;
432,9	: 100	= 4,329;
23,7	:	10	= 2,37;
2,23	:	100	= 0,0223;
Tính nhẩm rồi so sánh hết quả tính:
12,9 : 10 và 12,9 X 0,1
c) 5,7:10 vù 57x0,1
Giải
a)12,9 : 10 Pl 12,9 X 0,1;
1,29	1,29
5,7 : 10 P] 5,7 X 0,1 0,57	0^57
Một kho gụo có 537,25 tấn gạo. Người ta d
kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?
Tóm tắt
537:25 tân I—I—I—I—I—
ĩĩ 	
0,65 : 10	=	0,065;
13,96 : 1000	=	0,01396
2,07 : 10	=	0,207;
: 1000	=	0,9998
123,4 : 100 và 123,4 X 0,01
87,6 : 100 và 87,6 X 0,01
b) 123,4 :100 Pl 123,4x0,01 T234	T234
87,6 : 100 Pl 87,6x0,01 0,876	0,876
ũ lấy ra số gạo trong kho. Hói trong
Giải
Sô' tấn gạo đã lấy ra:
: 10 = 53,725 (tấn)
Sô' tâ'n gạo còn lại là:
- 53,725 = 483,525 (tấn)
Đáp số: 483,525 tấn