Giải toán lớp 5 Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

  • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 1
  • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 2
§17. CHIA MỘT SỐ Tự NHIÊN CHO MỘT số Tự NHIÊN
MÀ THƯƠNG TÌM Được LÀ MỘT số THẬP PHÂN
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Khi chia một sô' tự nhiên cho một sô' tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:
Viết dâ'u phẩy vào bên phải sô' thương.
Viết thêm vào bên phải sô' dư một chữ sô' 0 rồi chia tiếp.
Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải sô' dư mới một chữ sô' 0, rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thê' mãi.
Ví dụ:	21 : 4
21	_4	
10	5,25
20 0
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Dặt tính rồi tính: a) 12 : 5;
b) 15 : 8;
a)
12	5
20	2,4
0
23 : 4; 75 : 12;
Giải
23	_4	
30	5,75
20
0
882 : 36
81 : 4
882
162
180
0
36
24,5
b) 15
8
75
12
81
4
70
1,875
030
6,25
010
20,25
60
060
20
40
00
0
0
2. May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. IIỎi may 6 bộ quần áo như thê hêt bao nhiêu mét vải?
Tóm tắt
25 bộ: 70m 6 bộ: ... m?
Giải
Sô' mét vải dùng để may 1 bộ quần áo:
70 : 25 = 2,8 (m)
May 6 bộ quần áo cần sô' mét vải:
X 6 = 16,8 (m)
Đáp số: 16,8m
2	3	18
Viết các phân sô' sau dưới dạng sô' thập phân: T-;
5	4	5
Giải
= 2:5 = 0,4;
= 3:4 = 0,75;
18
= 18 : 5 = 3,6
, 2	4	n „ 3	75	_ __ 18	36	„ ơ
hoặc _ = 777 = 0,4; -7 =	= 0,75;	= -777 = 3,6
k 5	10	4	100	5	10