Giải toán lớp 5 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
LUYỆN TẬP CHUNG
'0,56 - 384,48	c) 16,39 + 5,25 - 10,3
Tính: a) 605,26 + 217,3	b) 8
a)	605,26
+	217,3
822,56
c) 16,39 + 5,25 - 10,3
Tìm x: a) X - 5,2 = 1,9 + 3,8
a) X - 5,2 = 1,9 + 3,8 X - 5,2 = 5,7
X = 5,7 + 5,2 X = 10,9
Tính bằng cách thuận tiện nhất: a)
Giải
800,56 384,48 416,08
= 21,64 - 10,3 = 11,34
X + 2,7 = 8,7 + 4,9
Giải
X + 2,7 = 8,7 + 4,9 X + 2,7 = 13,6
X = 13,6 - 2,7 X = 10,9
Ĩ2,45 + 6,98 + 7,55	b) 42,37 - 28,73 - 11,27
Giải
12,45 + 6,98 + 7,55	= (12,45 + 7,55) + 6,98
42,37 - 28,73 - 11,27 = 42,37 - (28,73 + 11,27)
Aíộz người đi xe đạp trong ba giữ dì dược 36km. Giờ thứ nhất người đó di dược 13,25km, giờ thứ hai người dó di dược ít hơn giờ thứ nhất l,5km. IIỎi giờ thứ ba người dó di được bao nhiêu ki-lô-métĩ
Giải
Giờ thứ hai người đó đi được:
- 1,5 = 11,75 (km)
Giờ thứ ba người đó đi được:
36 - 13,25 - 11,75 = 11 (km)
Đáp sô: llkm
Tống cùa ba sô bằng 8. Tổng của sô thứ nhất và số thú' hai bằng 4,7. Tống của sô thứ hai và sô thứ ba bung 5,5. Hãy tìm mồi sô dó.
Tóm tắt
Số thứ I + Số thứ II + Số thứ III = 8 Số thứ I + Sô' thứ II = 4,7 Sô thứ II + Sô thứ III = 5,5
Giải
• Cách 1:
Số thứ ba là:
- 4,7 = 3,3
Sỏ thứ nhát là:
- 5.5 = 2,5
Số thứ hai là:
- 2,5 = 2,2
Đáp sô': Số thứ nhất: 2,5 Số thứ hai: 2,2 Sô thứ ba: 3,3
• Cách 2:
Sô' thứ nhâ't là:
8 - 5,5 = 2,5
Số thứ hai là:
- 2,5 = 2,2
Sô' thứ ba là:
- 2,2 = 3,3
Đáp sô': Số thứ nhất: 2,5 Số thứ hai: 2,2 Số thứ ba: 3,3