Giải toán lớp 5 Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

  • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân trang 1
  • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân trang 2
§7. VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG
DƯỚI DẠNG SÔ THẬP PHÂN
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 4 tấn 562kg = ... tấn c) 12 tấn 6kg = ... tấn
Giải
4 tấn 562kg = 4,562 tân
b) 3 tấn 14kg = ... tấn d) 500kg	= ... tấn
b) 3 tấn 14kg = 3,014 tân d) 500kg	= 0,5 tấn
12 tân 6kg = 12,006 tấn
Viết các sô do sau dưới dạng số thập phân:
a) Có đơn vị do là ki-lô-gam:
2hg 50g;	45kg 23g;
10hg 3g;
500g
b) Có dơn vị do là tạ:
2 tạ 50hg;	3 tạ 3hg;
34kg;
450hg
Giải
a) 2kg 50g	= 2,050kg;
45kg 23g
= 45,023kg
10kg 3g = 10,003kg;
500g
= 0,5kg
b) 2 tạ 50kg = 2,5 tạ;
3 tạ 3kg
= 3,03 tạ
34kg	' = 0,34 tạ;
450kg
= 4,5 tạ
3. Trong vườn thú có 6 con sư tứ. Trung bình mỗi ngày một con ăn hết okg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt dể nuôi số sư tư dó trong 30 ngày?
Giải
Khối lượng thịt 6 con sư tử ăn 1 ngày:
9 X 6 = 54 (kg)
Khôi lượng thịt c con sư tử ăn 30 ngày:
54 X 30 = 1620 (kg)
1620kg = 1,62 tấn
Đáp sô’: 1,62 tấn