Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
b) 27,05 + 9,38 + 11,23
LUYỆN TẬP
1. Tinh: a) 15,32 + 41,69 + 8,44
Giải
a)
15,32
41,69
8,44
65,45
b)
27,05
9,38
11,23
47,66
Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 4,68 + 6,03 + 3,97
c) 3,49 + 5,7 + 1,51
Giải
4,68 + 6,03 + 3,97	=	4,68 + (6,03	+ 3,97)
b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2 d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8
= 4,68 + 10 = 14,68
Diền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm: 3,6 + 5,8 ... 8,9	5,7 + 8,8 ... 14,5
7,56 ... 4,2 + 3,4	0,5 ... 0,08 + 0,4
Giải
+ 5,8 > 8,9
9,4
7,56 < 4,2+ 3,4
5,7+ 8,8 = 14,5 14,5
0,5 > 0,08 + 0,4 Õ?48
7,6
Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt dược 28,4m củi, ngày thử hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2tn vái, ngày thứ ba dệt nhiều hơn ngày thứ hai l,5m vai. Hòi củ ba ngày người dó dệt dược bao nhiêu mét vái?
2,2m
?	:1.5m
H—
—	
Ngày I: Ngày II: Ngày III:
Tóm tắt
28,4m
?
Giải
Ngày thứ hai dệt được:
+ 2,2 = 30,6 (m)
Ngày thứ ba dệt được:
+ 1,5 = 32,1 (m)
Cả ba ngày người đó dệt được:
+ 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)
Đáp số: 91,lm