Giải toán lớp 5 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
a)
ldm = -Ị- m 10 3
3dm = —-m 10
9
9dm = — m
10
b)
Ig =
8g =
1000 8
kg
. . kg = kg 1000	125
25g = ——kg = —- kg s 1000	40
c)
1 phút = giờ F 60
6 1
6 phút = giờ - -7- giờ p 60 10
12 ...	1 ...
12 phút	=	— giờ	=	— giờ
F	60	5
Viết các sô' do dộ dài (theo mẫu): 5m 7dm; 2m 3dm;
Mâu:
4m 37cm; lm 53cm
1	„7
5m 7dm = 5m + — m = 5 — m 10 10
Giải
3
2m 3dm = 2m + -^-m = 2-—-m;
10	10
,	37	, 37 _
4m 37cm = 4m + —— m = 4—— m
100 100
LUYỆN TẬP CHUNG
1. Chuyển các phân sô sau thành phân số thập phân:	,
23
500
Giải
14 _ 1. _ 1x2 _ _2_
70 - 5 _ 5x2 " ĩõ 75 _ 1 _ 1x25 _ 25 300 " 4 “ 4 X 25 - 100
11	11x4	44
25 _ 25 X 4 ” 100 23	23 X 2	46
500
500 X 2	1000
2. Chuyển các hồn số sau thành phân số: 8 —.
5
Giải
4;	2~-
7	10
8x5 + 2
O— = 	
5	5
4x7+3
4 — =	-	
7	7
42
5
31
7
10
5x4 + 3
4	"
_ 2x10 + 1
10
23
4
21
10
70	25	300
a) ldm = ..
.. m
b) lg = ..
• hg
c) 1 phút = ..
• giờ
3dm = .,
.. m
8g = ..
• kg
6 phút = ..
■ giờ
9dm = ..
.. m
25g = .
■■ hg
12 phút = .
.. giờ
3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:
Hướng dẫn: lOdm = lm ;
Giải
lOOOg = lkg :
60 phút = 1 giờ
,	„	 L 53	, 53 ~
lm 53cm = lm + —— ni = 1—— m
100 100
Đo chiêu dài của một sợi dây dược 3m và 27cm. IIỎi chiều dài sợi dây dó do dược: Bao nhiêu xăng-tỉ-mét, bao nhiêu đễ-xi-mét, bao nhiêu mét?
Giải
3m và 27cm = 300cm + 27cm = 327cm;
327cm
= 320cm + 7cm = 32dm + — dm = 32
— dm;
10
10
và 327cm
27
= 3m	+ 27cm = 3m + —— m = 3
27
—- m
100
100
7	27
Vậy chiều dài sợi dây đo được: 327cm;	32 dm; 3 m
10	100