Giải toán lớp 5 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
LUYỆN TẬP CHUNG
7 ữ Tính: a) ị +-^7
9	10
_ 7 w -7 + -T-
8 Giải
. 3	1	3
C) — + — + —
5	2 lớ
a) 7	I	9	70	81	151
a 9	+	10	" 90	+ 90 " 90	’
, , 5	7	40	42	82	41
6	8	48	48	48	24
14
)313=j6_ 5	3=_
c 5 + 2 + 10 ” 10 + 10 + 10 “ 10 , x_ 5	7	20	21	41
6	8	24	24	24
2. Tính-.a) ị-ị 8	5
10	4
Giải
'2 1 5
c) — + -T - -- 3	2	6
5_2_25_16__9_
a 8	5 " 40	40 " 40
b) 1
10
_ 11_ 3 _ 22 _ 15 __7_
_ 10	4 - 20. 20 - 20
5	4	3	5	7	5	2
.,2	1	5	4	3	5
c) - + — - — = — + — - — = — - — = — 326666666
3	2
Khoanh vào chữ dặt trước kết quả dũng: — + — - ?
8	4
A. —
B. —
c.ị
8
D.
Giải
Khoanh chữ c. |vì|- + 4 = -|- + ậ = -| 8	4	8	8	8
Viết các số do dộ dài (theo mẫu); 9m 5dm; 7m 3dm; 8dm 9cm; 12cm 5mm.
—1	1 	1	1	*	•	1	
? ỉiììi
Giải
— quãng đường AB dài:
: 3 = 4 (km)
Quãng đường AB dài:
X 10 = 40 (km)
Hoặc:	Quãng đường AB dài:
12 : Ậ = 40 (km)
10
Đáp số: 40km