Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Viêt phản số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch cúa tia số:
25
25 X 4
' 100 ’
1000
’ 1000 :10 100 ’
200 '
200 : 2
" 100
4.
Diển dấu thích hợp (>, •
í, => vào chỗ trông:
1
9
92
87
5
.50
8
29
10
10 ;
100
100 :
10
100 :
10
100
Giải
7
9
92
87
5
50
8
29
í - 8
80'Ị
— <
10
10 ’
100
100 ’
10
" 100 ’
10
' 100
l 10
_ iooJ
3
2
5.
Một lớp học có 30 học sinh, trong dó có ——
sô học sinh tà hoc sinh giói Toán, 	
10
số học sinh là học sinh giói Tiếng Việt. Ilồi lớp học dó
có bao nhiêu học sinh giỏi
Toán, bao nhiêu học sinh giỏi Tiếng Việt?
Ghi chú: Muốn tìm — của sốA ta lảy sô' A nhân cho .
b	*	b
Tóm tắt	Giải
Sô học sinh giỏi Toán của lớp đó là: 	30 học sinh	3
•	*	* *—30 x ~ = 9 (học sinh)
10
10	Sô’ học sinh giỏi Tiếng Việt của lớp đó là:
2
30 X = 6 (học sinh)
10
Đáp số: Giỏi Toán:	9 học sinh
Giỏi Tiếng Việt: 6 học sinh