Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
a) Tính nhẩm: 1,48 X 10 15,5 X 10
b) Sô' 8,05 phải nhân với
1,48 X 10 = 14,8
X 10 = 155
Sô’ 8,05 phải nhân 8050; 80500.
LUYỆN TẬP
5,12 X 100 0,9 X100
ố nào dễ dược tích là: 80,5;
Giải
5,12 X 100 = 512 0,9 X 100 = 90
ới 10; 100; 1000; 10000
2,572 X1900 0,1 X 1000
15; 8050; 80500?
2,571 X 1000 = 2571 0,1 X 1000	= 100
ể được tích là 80,5; 805;
Dặt tính rồi tính: a) 7,69 X 50
a)	7,69
X
50
384,50
Vậy: 7,69 X 50 =384,5
12,82
X
40
512,80
Vậy: 12,82 X 40 = 512,8
b) 12,6 X ÒGG
Giải
b)
d)
12,82 X 40 cỉ) 82,14 X 6OỮ
12,6
x 800 10080,0
Vậy: 12,6 X 800 = 10080 82,14
x 600 49284,00
Vậy: 82,14 X 600 = 49284
3. Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ di dược 10,8km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi dược 9,52hm. Iỉỏi người dó dã di dược tất củ bao nhiêu ki-lô-métĩ
Giải
giờ đầu người đi xe đạp đi được:
X 3 = 32,4 (km)
giờ tiếp theo người đi xe đạp đi được:
9,52 X 4 = 38,08 (km)
Số ki-lô-mét người đi xe đạp đã đi:
32,4 + 38,08 = 70,48 (km)
Đáp số: 70,48km
Tìm số tự nhiên X, biết:	2,5 XX < 7
Giải
X X < 7
Ta có: 2,5 X 0 = 0 < 7
X 1 = 2,5 < 7
X 2 = 5 < 7
X 3 = 7,5 > 7 (loại)
Vậy:	X = 0; 1; 2