Giải toán lớp 5 Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

  • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số trang 1
  • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số trang 2
§7. ÔN TẬP PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN số
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử sô' nhân với tử sô', mẫu sô' nhân với mẫu sô'.
Muốn chia một phân sô' cho một phân số, ta lây phân sô thứ nhât nhân với phân sô' thứ hai đảo ngược.
HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính: a)
b)
34 10 í
4x2
8
3
7
7
2
Giải
:3
a)
3	4
10 x 9
2
— X — =
5
b) 4 X
JL
2 :
3x4 _ 12 _
; 10 X 9 “ 90 - 15 3x2	_6 __
20 “ 10
12 _ 3
8 - 2
4x5 4 3 1 £
6
5
5
8
42 _ 14 15 - 5 10	5
15	2 _
2 ” 8 ' 1 “ 8	4
— =6
1- . 3 _ 1 1 _ 1 2 :ĩ_ 2*3 “ 6
2. Tính (theo mẫu): a) -2- X 2. b)
10	6	25	20
,40	14
c) ~ X ——
7	5
13	26
Mẩu: a)
5 _ 9x5	3 ■ X X X 3
10 *6	10-6 ị . 2 « 3■ ■2	4
Giải
b. A
21
c)
25 ' 20	25
40
_ 6x20 _ 2 X X X 4 X X
25 X 21 X x 0 X X x 7
_8_
35
14 _ 40 X 14 _ 8 X X X / X 2 7	5 - 7 X 5 -	/ X X
d) 17 51 _ 17 26	17 x26 X x X x 2 2
13 26 - 13 x 51 - 13 X 51 " X X X X 3 ” 3
3. Một tâm bìa hình chữ nhật có chiều dài — m, chiều rộng — m. Chia lấm bìa dó
thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.
Giải
Diện tích tâm bìa hình chữ nhật là:
1	1 ,2,
3	6
Diện tích của mỗi phần là:
|:3
6
18
(n?)
T> z	2
Đáp so: ——772 18