Giải toán lớp 5 Luyên tập chung

  • Luyên tập chung trang 1
  • Luyên tập chung trang 2
LUYỆN TẬP CHUNG
Dề lúi nền một căn phòng hình chữ nhật, người la (lùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Itỏi cần bao nhiêu viên gạch dê lát kín nền căn phòng (1Ó, biết rang căn phòng có chiều rộng 6m, chiều dài 9m? (Diện tích phần mạch vữa không dáng kế).
Giải
Diện tích căn phòng là:
9 X 6 = 54 (m2)
Diện tích 1 viên gạch men:
30 X 30 = 900 (cm2)
900cm2 = 9dm2 54m2 = 5400dm2
Đê lát kín nền càn phòng cần sô viên gạch men là:
5400 : 9 = 600 (viên)
Đáp số: 600 viên
(Có thế chọn đơn vị là cm2:
54m2 = 540000cm2: 540000 : 900 = 600)
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài SOm, chiều rộng bằng chiêu dài.
Tính diện tích thủa ruộng dó.
Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch dược aokg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng dó người ta thu hoạch dược bao nhiêu tạ thócỉ
Tóm tắt
100m2: 50kg 3200m2: ... tạ?
Giải
Chiều rộng thừa ruộng:
80 : 2 = 40 (m)
Diện tích thửa ruộng:
80 X 40 = 3200 (m2)
3200m2 gấp 100m2 số lần:
3200 : 100 = 32 (lần)
Số thóc thu hoạch được là:
50 X 32 = 1600 (kg)
1600kg = 16 tạ
Dáp số: a) 3200tn2 b) 16 tạ
Một mảnh dắt có hình vẽ trên bán dồ tì lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiểu rộng 3cm. Tinh diện tích manh dất dó với dơn vị do là mét vuông.
8cm
8cm
Giải
Chiều dài mánh đất trên thực tê là:
5 X 1000 = 5000 (cm)
Chiều rộng mảnh đất trên thực tê là:
3 X 1000 = 3000 (cm)
Diện tích mảnh đâ’t là:
5000 X 3000 = 15000000 (cm2) 15000000cm2 = 1500m2
8 cm
Đáp số: 1500m2
8cm
12cm
Khoanh vào chữ dặt trườc câu trú lời dáng:
Diện tích miếng bìa có các hích thước theo hình vẽ bên là:
A. 96cm2	11. 192cm2
c. 224cm2	D. 288cm2
Giải
Cảu c. (Giải thích; Diện tích miếng bìa = Diện tích hình chữ nhật có chiểu dài 24cm, rộng 12cm trừ cho diện tích hình vuông cạnh 8cm.