Giải toán lớp 5 Chia một số thập phân cho một số thập phân

  • Chia một số thập phân cho một số thập phân trang 1
  • Chia một số thập phân cho một số thập phân trang 2
§ 19. CHIA MỘT số THẬP PHÂN CHO MỘT số THẬP PHÂN
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muốn chia một số thập phân cho một sô thập phân ta làm như sau:
Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân cùa số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.
Ví dụ:	23,56 : 6,2
23ỵ5,6	6ỵ2
9 6	3,8
	0 0	
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Dặt tính rồi tính: a) 19,72 : 5,8
b) 8,216 : 5,2
Giấi
c) 12,88 : 0,25
d) 17,4 : 1,45
a)
19x7,2	5X8
2 3 2 3,4 0 0
b)
8X2,16
3 0 1 4 16
00
5X2
1,58
C) 12x88
0x25
a) 17X4O
lx45
038 130 050 0
Met 4,51 dầu hỏa căn nặng 3,42kg. ỈIói 81 dầu hỏa cán nặng bao nhiêu ki-lô-gamĩ
Giải
1 lít dầu hỏa cân nặng:
3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)
8 lít dầu hỏa cân nặng:
0,76 X 8 = 6,08 (kg)
Dáp số: 6,08kg
May mỗi bộ quần áo hết 2,8m vải. Hòi có 429,5m vái thì may dược nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thê và còn thừa mấy mét vảiỉ
Giải
429,5 : 2,8 = 153 (thừa 1,1)
Vậy sô bộ quẩn áo may được nhiều nhất là 153 bộ, còn thừa 1,1 m vài.
51,52
2 90 0 00
429x5
12
2X8
149 09 5 1 1
Đáp số: 153 bộ
Thùa: l,lm