Giải toán lớp 5 Giới thiệu máy tính bỏ túi

  • Giới thiệu máy tính bỏ túi trang 1
§24. GIỚI THIỆU MÁY TÍNH Bỏ TÚI
Thực hiện các phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi:
a) 126,45 + 796,892 b) 352,19 - 189,471 Giải
a) 126,45 + 796,892 = 923,342 c) 75,54 X 39	= 2946,06
c) 75,54 X 39
d) 308,85 : 14,5
b) 352,19 - 189,471 = 162,719 d) 308,85 : 14,5	= 21,3
Viết các phân số sau thành 8ố thập phân (cho phép sử dụng máy tính bỏ túi):
6_
25 ’
5_
40
Giải
■y = 0,75 (thực hiện phép chia 3 : 4)
4
40
= 0,125
ị = 0,625;	-Ị- = 0,24;
8	25
Một học sinh lần lượt ấn các phím sau:
0D000E0H
Theo em, bạn dó dã tính giá trị của biểu thức nàoĩ Giải
X 6 - 7 = 20