Giải toán lớp 5 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
LUYỆN TẬP CHUNG
Dặt tính rồi tính: a) 375,86 + 29,05	b) 80,475 - 26,827 c) 48,16 X 3,4
Giải
b)	80,475
26,827 53,648
Vậy: 80,475 - 26,827 = 53,648
a) 375,86 +	29,05
404,91
Vậy: 375,86 + 29,05 = 404,91
48,16
X
3,4
192,64
14448
163,744
Vậy: 48,16 X 3,4 = 163,744
Tính nhẩm: a) 78,29 X10	b) 265,307 X100	c) 0,68 X 10
78,29 x 0,1	265,307 X 0,01	0,68 x 0,1
c) 0,68 X 10 = 6,8 0,68 X 0,1 = 0,068
Giải
a) 78,29 X 10 = 782,9 b) 265,307 X 100 = 26530,7 78,29 X 0,1 = 7,829	265,307 X 0,01 = 2,65307
Mua 5kg dường phải trả 38500 đổng. Iỉỏi mua 3,5kg đường phải trả ít hơn bao nhiêu tiềnĩ
Giải
• Cách 1:	Giá tiền mua lkg đường:
38500 : 5 = 7700 (đồng)
Mua 3,5kg đường phải trả:
7700 X 3,5 = 26950 (đồng)
Mua 3,5kg đường trả ít hơn mua 5kg đường số tiền là: 38500 - 26950 = 11550 (đồng)
Đáp số: 11550 dồng
• Cách 2:	Giá tiền lkg đường:
38500 : 5 = 7700 (đồng)
3,5kg ít hơn 5kg là:
- 3,5 = 1,5 (kg)
Vậy số tiền phải trả ít hơn là:
7700 X 1,5 = 11550 (đồng)
4. a) Tính rồi so sánh giá trị cúa (a + b) X c vù a X c + b X c.
a
b
c
(a + b) X c
a X c + b X c
2,4
3,8
1,2
6,5
2,7
0,8
Nhận xét:	(a + b)xc = axc + bxc
b) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 9,3 X 6,7 + 9,3 X 3,3;	7,8 x0,35 + 0,35 X 2,2
Giải
a)
a
b
c
(a + b) X c
a X c. + b X c
2,4
3,8
1,2
(2,4 + 3,8) X 1,2 = 6,2 X 1,2 = 7,44
2,4 X 1,2 + 3,8 X 1,2 = 2,88 + 4,56 = 7,44
6,5
2,7
0,8
(6,5 + 2,7) X 0,8 = 9,2 X 0,8 = 7,36
6,5 X 0,8 + 2,7 X 0,8 = 5,2 + 2,06 = 7,36
9,3 X 6,7 + 9,3 X 3,3 = (6,7 + 3,3) X 9,3 = 10 X 9,3 = 93
X 0,35 + 0,35 X 2,2 = (7,8 + 2,2) X 0,35 = 10 X 0,35 = 3,5