Giải toán lớp 5 Giải toán về tỉ số phần trăm

  • Giải toán về tỉ số phần trăm trang 1
§21. GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Viết thành ti số phần trăm (theo mẫu); 0,57;	0,3;	0,234;	1,35
Mẩu: 0,57 = 57%
Giải
0,3 = 30%;	0,234 = 23,4%;	1,35 = 135%
Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu):
19 và 30	b) 45 và 61	c) 1,2 và 26
Mẩu: a) 19 : 30 = 0,6333... = 63,33%
Chú ỷ: Nếu phần thập phăn của thương có nhiêu chữ số thì chỉ lấy đến 4 chữ sô. Giải
45 : 61 = 0,7377 ... = 73,77%	c) 1,2 : 26 = 0,0461 ... = 4,61%
Một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hồi sô học sinh nữ chiếm bao nhiêu phẩn trăm số học sinh của lớp học dóĩ
Giải
Tỉ sô' phần trăm của sô' học sinh nữ so với sô' học sinh của lớp:
: 25 = 0,52 0,52 = 52%