Giải toán lớp 5 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

  • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân trang 1
b)
a)
§6. VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SÔ THẬP PHÂN
Viết sổ thập phân thích hụp vào chồ chấm: a) 8m 6dm = ... m
c) 3m 7cm - ... m
b) 2dm 2cm = ... dm
d) 23m 13cm - ... m
a) 8in 6dm = 8,6m
Giải
b) 2dm 2cm = 2,2dm
c) 3m 7cm = 3,07m
d) 23m 13cm = 23,13m
Viet cúc sô do sau dưới dụng sô thập phún:
Có dơn vị do là mét:	3m 4dm;	2m 5cm;	21m 36cm
Có dơn vị do là dể-xi-mét: 8dm 7cm;	4dm 32mm;	73mm
Giải
3ni 4đm = 3,4m;	2m 5cm = 2,05m;	21m 36cm = 21,36m
8dm 7cm = 8,7dm;	4dm 32mm = 4,32dm;	73mm = 0,73đm
Viê/ số thập phân thích hợp vào chò châm:
a) 5ltm 302m = ... lỉm	b) 5hm 75m = ... kni	c) 302m = ... km
Giải
a) 5km 302m = 5,302kni b) 5kni 75m = 5,075km c) 302m = 0,302km