Giải toán lớp 5 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
11,94 = 11,94	19,26 = 19,26
Cả hai trường hợp đều có: a + b = b + a
2. Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán dể thử lại:
a) 9,46 + 3,8
a)
b)
c)
9,46
3,8
13,26
45,08
24,97
70,05
0,07
0,09
0,16
b) 45,08 + 24,97 Giải Thử lại
Thử lại
Thử lại
c) 0,07 + 0,09
3,8
9,46
13,26
24,97
45,08
70,05
0,09
0,07
0,16
LUYỆN TẬP
1 ■ Tính rồi so sánh giá trị cúa a + b và b + a:
a
5,7
14,9
0,53
b
6,24
4,36
3,09
a + b
5,7 + 6,24 = 11,94
b + a
6,24 +5,7 = 11,94
Nhận xét:	Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi dối chỗ hai
sô' hạng trong một tổng thì tổng không thay dôi.
a + b = b + a
Giải
a
5,7
14,9
0,53
b
6,24
4,36
3,09
a + b
5,7 + 6,24 = 11,94
14,9 + 4,36 = 19,26
0,53 + 3,09 = 3,62
b + a
6,24 + 5,7 = 11,94
4,36 + 14,9 = 19,26
3,09 + 0,53 = 3,62
3,62 = 3,62
3. Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m, chiều dùi hơn chiều rộng 8,32m. Tính chu vi hình chữ nhật dó.
Tóm tắt	Giải
Rộng:
Dài:
16,34m
	—H
: 8,32m
Irr—	
Chiều dài hình chữ nhật là:
16,34 + 8,32 = 24,66 (m)
Chu vi hình chữ nhật là:
(16,34 + 24,66) X 2 = 82 (m)
Đáp số: 82in
Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được 314,78m vải, tuần lề sau bán dược 525,22m vái. Biết rằng cửa hàng đó bán hàng tất cả các ngày trong tuần, hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán dược bao nhiêu mét vải?
Giải
Sô' mét vải cửa hàng bán 2 tuần là:
314,78 + 525,22 = 840 (m)
Sô' ngày 2 tuần bán:
X 2 = 14 (ngày)
Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được sô' mét vải:
840 : 14 = 60 (m)
Đáp số: 60m