Giải toán lớp 5 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
LUYỆN TẬP CHUNG
Tính: a) 216,72 : 42	b) 1 : 12,5	c) 109,98 : 42,3
Giải
a) 216,72 : 42 = 5,16	b) 1 : 12,5 = 0,08
109,98 : 42,3 = 2,6
Tính: a) (131,4 - 80,8) : 2,3 + 21,84 x2	b) 8,16 : (1,32 + 3,48) - 0,345 : 2
Giải
(131,4 - 80,8) : 2,3 + 21,84 X 2	= 50,6 : 2,3 + 21,84 X 2
= 22 + 43,68 = 65,68
8,16 : (1,32 + 3,48) - 0,345 : 2	= 8,16 : 4,8 - 0,345 : 2
= 1,7 - 0,1725 = 1,5275
Cuối năm 2000, số dân của một phường lù 15625 người. Cuối năm 2001, sô dân của phường dó là 15875 người.
Hỏi từ cuối năm 2000 dến cuối năm 2001, số dân của phường dó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
Nếu từ cuối năm 2001 đến năm 2002, số dân của phường dó cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thi cuối năm 2002, sô dân của phường dó là bao nhiêu người?
Giải
a) Sô' người tăng từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 của phường đó là: 15875 - 15625 = 250 (người)
Tỉ lệ tăng dân số của phường đó là:
250 : 15625 = 0,016 = 1,6%
b) Với tỉ lệ tăng dân số là 1,6% thì từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 số dân phường tăng là:
15875 X 1,6 : 100 = 254 (người)
Cuối năm 2002 dân sô' phường đó có là:
15875 + 254 = 16129 (người)
Đáp số: a) 1,6%;
b) 16129 người
Khoanh vào chữ đặt trước câu trá lời đúng:
Một người bán hàng bị lỗ 70000 dồng và số tiền dó bằng 7% sô' tiền vốn bỏ ra. Để tính số tiên vốn của người đó, ta cần tính:
A.70000-.7	B.70000 x7:100	c. 70000 X100: 7	D. 70000 X 7
Giải
Cầu đúng là c.