Giải toán lớp 5 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
LUYỆN TẬP CHUNG
{.Nhận xét: Có thể đổi: 4 — = 4 + 4 = 4 + 0,5 = 4,5...) 2 2
Giải
b) 0,16 : X = 2 - 0,4
b) 0,16 : X = 2 - 0,4
0,16 : X = 1,6
X = 0,16 : 1,6 X = 0,1
Tìm x: a)x X100 = 1,643 + 7,357
a) X X 100 = 1,643 + 7,357 X X 100 = 9
X = 9 : 100 X = 0,09
Một máy bơm trong ba ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút dược 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút dược 40% lượng nước trong hồ. Hói ngày thứ ba máy bơm dó hút dược bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ?
Giải
So với lượng nước trong hồ, ngày thứ nhất và ngày thứ hai sỗ nước máy bơm đó hút chiếm:
35% + 40% = 75%
So với sô nước trong hồ, lượng nước máy bơm hút ngày thứ ba chiếm:
100% - 75% = 25%
Đáp số: 25%
Khoanh vào chữ dặt trước hết quả đúng: 805m2 = ... ha
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 80,5	B. 8,05	c. 0,805	D. 0,0805
Giải
Câu đúng là câu D. 0,0805