Giải toán lớp 5 Tỉ số phần trăm

  • Tỉ số phần trăm trang 1
  • Tỉ số phần trăm trang 2
§20. TỈ SỐ PHẦN TRĂM
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm như sau:
Tìm thương của 315 và 600.
Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.
315 : 600 = 0,525 = 52,5%
(Quy tắc trên là “Tìm giá trị phần trăm của một sô5’)
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Mầu:
75
300
21 = 25%
100
Giải
60
15
= 15%;
60
12
96
32
= —— = 12%;
= — = 32%
400
" ĩõõ
500
100
300
100
1. Viết theo mẫu: -----;
300
60
400 ;
60	96
500 ;	300
2. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm dạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm dạt chuẩn chiếm bao nhiêu phẩn trăm tổng sô' sản phẩm của nhà máy?
Giải
Cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn, vậy số sản phẩm đạt chuẩn chiếm 95% tổng sô' sản phẩm của nhà máy.
3. Một vườn cây có 1000 cây, trong dó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.
Số cây lấy gồ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?
Tỉ số phần trăm của số cây ăn quả và sô' cây trong vườn là bao nhiêúỉ
Giải
Số cây ăn quả có là:
1000 - 540 = 460 (cây)
Tỉ sô' phần trăm của cây lấy gỗ so với sô' cây trong vườn:
540 : 1000 = 0,54 0,54 = 54%
Tỉ sô' phần trăm của sô' cây ãn quả so với sô' cây trong vườn: 460 : 1000 = 0,46 0,46 = 46%
Đáp sô': a) 54%; b) 46%